foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 10/2559

               วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การปฎิบัติได้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.