foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ์อุปถัมภ์)

จากคณะ The Fondation d Entreprise Club Mediterrannee

มูลนิธิองค์กรของ Club Mediterrannee SA 

        วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ์อุปถัมภ์) จากคณะ The Fondation d Entreprise Club Mediterrannee มูลนิธิองค์กรของ Club Mediterrannee SA เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้อุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ์อุปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.