foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ประภา กาหยี ประธานคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.