foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ตรวจเยี่ยมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1

ของโรงเรียนบ้านท่าเรือ

            วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1ของโรงเรียนบ้านท่าเรือและให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถานที่ของโรงเรียนให้มีบรรยากาศในการเรียน เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.