foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน อำเภอสิเกา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม

       วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน อำเภอสิเกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.