foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ สพป.ภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

                วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการจัดทำแผน แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ Katathong Golf & Spa อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ และตามโครงการ/กิจกรรม ๖ ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารงบประมาณตามจุดเน้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การปฎิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ได้รับความร่วมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.