foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

            วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นา่ยประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาหรือโครงการเป็นฐาน มั่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นแกนนำ สามารถนำกระบวนการ PBL ถ่ายทอดและขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและคณะ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพาโก้ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.