foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมครู ภาษาอังกฤษ

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมครูภาษาอังกฤษ ตามดครงการเพิ่มสมรรถนะการบรีิหารทรีพยากรบุคคล โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ก้าวสู้่ระดับมาตรฐานสากล ในด้านภาษาต่างประเทศ ควรมีพัฒนา่การเรียนการสอน ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติที่มีทรพัยากรบุคคลสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลในการเรียนการสอนร่วมกัน ก่อให้เกิดความยั่งยืนในวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก้็ต

.


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.