foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐา่น

เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2559 

           วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐา่น เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2559 โดยการประเมินความสามารถพื้นฐาน ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา่ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.