foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

 ประชุม กตปน.

             วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อพิจาณราแผนปฎิบัติการ ปี 2560การรายงานผลการดำเนินการสอบ O-NET ปี 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100 จำนวน 15 คน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน สรุปผลการอ่านออกเขียนได้ในภาพรวมในภาพรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.