foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ชี้แจงแนวทางการสอบใ้ห้กับครูที่สมัครสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

              วันที่ 27 พ.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน (นายมารุต  ทรรศนากรกุล) ชี้แจงแนวทางการสอบให้กับครูที่สมัครสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อจะทำการดำเนินการสอบประเมินบนระบบเครือข่ายออนไลน์ (Online Testing) ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

 

 

 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.