foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน

            วันที่ 4 มิถุนายน 58 สพป.ภูเก็ตจัดอบรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2558 วัตถุประสงค์ให้ความรู้ทางด้านการบริการและสารสนเทศในห้องสมุด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและครูให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธาน และได้มอบนโยบาย 5 เรื่อง คือ 
1.การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน โดยให้ครูผู้สอนเป็นแม่แบบในการคัดลายมือ 
2.เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เช่นการทักทายในชีวิตประจำวัน 
3.สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส เน้นการสอนอาชีพ โดยเชิญบุคลากรในท้องถิ่นมาสอนเสริม เด็กที่จบ ม.6 ควรมีประกาศนียบัตร 2 ใบ คือใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
4. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นช่องทางที่จะเติมเต็มให้ครูผู้สอน 
5. ค่านิยม 12 ประการ
กลุ่มเป้าหมายเป็นครูบรรณารักษ์ หรือครูผู้สอนที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ ของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 49 คน ณ ห้องประชุม อาคารใหม่ชั้น 3 สพป.ภูเก็ต

 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.