foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

คณะกรรมการเขตพื้นที่ออกเยี่ยมโรงเรียน

               วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นางสาวประภา กาหยี ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยกรรมการและนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง เลขา กปท. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านบางทอง และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ภูเก็ต รวมถึงขวัญและกำลังใจแก่คณะครูบุคลากรของโรงเรียน

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.