เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๒
รายงานผล๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
4 ดี นิเทศ ติดตาม การจัดการศึก
ษาด้านวิชาการ ประกอบด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียน 4 ดี ผู้บริหารดี ครูดี
นักเรียนดี สิ่งแวดล้อมดี การดำ
เนินการลูกเสือ การจัดการเรียน
การสอนแบบ DLTV ด้านโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. การอ่านออก
เขียนได้ นักเรียน ป.7 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
4 ดี นิเทศ ติดตาม การจัดการศึก
ษาด้านวิชาการ ประกอบด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียน 4 ดี ผู้บริหารดี ครูดี
นักเรียนดี สิ่งแวดล้อมดี การดำ
เนินการลูกเสือ การจัดการเรียน
การสอนแบบ DLTV ด้านโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. การอ่านออก
เขียนได้ นักเรียน ป.7 
อ่านต่อที่นี้
อ่านต่อที่นี้้

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
4 ดี นิเทศ ติดตาม การจัดการศึก
ษาด้านวิชาการ ประกอบด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียน 4 ดี ผู้บริหารดี ครูดี
นักเรียนดี สิ่งแวดล้อมดี การดำ
เนินการลูกเสือ การจัดการเรียน
การสอนแบบ DLTV ด้านโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. การอ่านออก
เขียนได้ นักเรียน ป.7


วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสายัณห์. ไกรนรา. ผอ.สพป.ภูเก็ต ประธานการประชุมผู้อำนวยการสถาน
ศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ สพป.ภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายและการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติ ข้อคิด แนวปฏิบัติ การนำ
พระราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การใช้เครือค่ายเป็นฐานการบริหารจัด
การสู่ความสำเร็จ 

อ่านต่อที่นี้
อ่านต่อที่นี้
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ 
สู่ตำนานลานบัวชมพู ABPK Open House
"เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิชาการ
ด้วยมาตรฐานสากล" เพื่อแสดงผลงาน
ทางวิชาการของนักเรียน
ที่ได้จัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
 วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการดำเนินการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 4 ดี
นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาด้านวิชาการ ประกอบด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียน 4 ดี ผู้บริหารดี ครูดี นักเรียนดี
สิ่งแวดล้อมดี การดำเนินการลูกเสือ
การจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV
ด้านโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การอ่านออก
เขียนได้ นักเรียน ป.7 ด้านโครงการ
อาหารกลางวัน เพื่อนำจุดแข็ง จุดอ่อน
อ่านต่อที่นี้
อ่านต่อที่นี้
ข่าวสาร...โรงเรียนในเครือสพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต
ใบโปรโมชั่น 3BB เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ใบโปรโมชั่น TOT เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ใบโปรโมชั่น CAT เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่1
ายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียน
ของไทย....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
สำนักทันตสาธารณสุข การประกวดเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ..รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี๒๕๖๒ .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก..รายละเอียด
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พุทธศักราช ๒๕๖๒.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี
๒๕๖๒...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมประจำปี ๒๕๖๒...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปกรจัดทำประชุมผลงานทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
การดำเนินการโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขยายเวลาการยื่นใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

การดำเนินการโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี๒๕๖๒ รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้น
ส่งเสริมทันตสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่น
ดิน เจริญตามรอยตามเบื้องพระยุคลบาท รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียน
การสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการ
อัพเดทวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถาน
ศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑.ครูภาษาไทย
๒.ครูภาษาอังกฤษ
รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑.ครูภาษาไทย
๒.ครูภาษาอังกฤษ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ภูเก็ต...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
มี ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ประกาศ ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.พนักงานการเงินและบัญชี
๒.พนักงานธุรการ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
มี ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑.ครูภาษาไทย
๒.ครูพลศึกษา
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
จ้างเหมาบริการเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๓ ตำแหน่ง
๑.พนักงานการเงินและบัญชี
๒.พนักงานธุรการ
๓.พนักงานทำความสะอาด
รายละเอียดและกำหนดรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม

อัพเดทวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั้่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562....รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้พัฒนาระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..รายละเอียด
เพิ่มเติ่ม
เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑...ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเพื่อประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์
โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ...รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV และค่า ปรับปรุงทำรั้วและราวสเตนเลส สพป.ภูเก็ต..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
กรอบเกียรติบัตร ขนาดเอ๔ จำนวน๓๔๖ กรอบ เพื่อใช้ในในโครงการงานวันแห่งความภาค
ภูมิใจฯ ....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์/กระดาษ จำนวน๓รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปร่วมกิจกรรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานปฏิบัติงานช้าราชการฯ สพป.ภูเก็ต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ จำนวน๓คันระยะเวลา๕วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน๗รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างปรับปรุงจัดทำประตูรั้วและชุดแผงรั้วสเตนเลส สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะ..รายละเอียด

รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒.....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ใบแจ้งการชำระเงิน ค่า รายได้แผ่นดิน(R1)/(R2) / รหัสโรงเรียนในกานนำส่ง..รายละเอียด
เพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ)กลุ่ม๒ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาผู้เรียน
สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเจาะจง..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน๒รายการ งบประจำของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ)กลุ่ม๒ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒ .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและอื่นๆกลุ่ม๔ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและอื่นๆ กลุ่ม๔ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ) กลุ่ม๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน(มอก.)กลุ่ม๑ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
นิกส์(e-bidding) .รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๙ คัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ(ภายในจังหวัดเชียงราย)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning (กลุ่มนิเทศฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างธุรการ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างอินเตอร์เน็ต ....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือก อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบ SHOPPING TRAINING OBEC วันที่ 28 พค.-3 มิย.61 ลงทะเบียน คูปองครู รอบสอง..........รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวโหลดคู่มือ
เพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561...ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ (spec ครุภัณฑ์ สพฐ) รายละเอียด
กรอบแนวทาง แบบฟอร์ม รายการครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๒ รายละเอียด
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๒ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคารโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ ปี๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้