เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๒
รายงานผล๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการระดับ
สนามสอบ หัวหน้าสนามสอบและกรรม
การกลาง ตามประกาศสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ขั้นตอนตามแนว
ปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด สำหรับ
ภารกิจระดับสนามสอบ บทบาทหน้าที่
หัวหน้าสนามสอบ และวิธีการทำงานของ
กรรมการกลางประจำสนามสอบ 

 วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในนามผู้จัดงานวันแห่งความภาคภูมิใจ การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ได้รายงานผลการแข่ง
ขันของนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 106 กิจกรรม 

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ได้พบปะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน
หน้าเสาธง เพื่อมอบนโยบายและข้อคิด
ในการทำงานและการศึกษา ให้นักเรียน
ได้รู้จักรักษาความสะอาด ทั้งภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ใช้ที่จำเป็น ตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนเป็นคนดีในสังคม มีความรัก
ความสามัคคี


 วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฎิบัติ Implementation :
From Policy To Practice ครั้งที่ 1/ 2562 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาตาม
นโยบายสู่การปฎิบัติ ของกระทรวง
ศึกษาธิการและ สพฐ. แจ้งข้อราชการ
ที่สำคัญ จากกลุ่มงานของ สพป.ภูเก็ต
ทีต้องดำเนินการตามนโยบาย
ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่ละโรงเรียน

ดาวน์โหลด วีดิโอ การสอบ ONET ปี61 ได้ที่นี้
https://drive.google.com/file/d/1mZIDXLo6EIs
KwJABfIfvOsrIsOMskU2a/
view?usp=sharing
 วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ประธาน
เครือข่ายสถานศึกษา รับชมรายการ
พุธเช้าข่าว สพฐ. พร้อมประชุมรับทราบ
นโยบายการดำเนินงานของ สพฐ. สพป.ภูเก็ต เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ตรงถึงครูและนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ดีเด่นของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. เรื่องเพื่อทราบที่จะดำเนิน
การเกี่ยวกับ สพป.ภูเก็ตและสถานศึกษา
ปัญหา อุปสรรค 
ข่าวสาร...โรงเรียนในเครือสพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต
ใบโปรโมชั่น 3BB เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ใบโปรโมชั่น TOT เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ใบโปรโมชั่น CAT เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปกรจัดทำประชุมผลงานทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
การดำเนินการโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขยายเวลาการยื่นใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

การดำเนินการโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี๒๕๖๒ รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้น
ส่งเสริมทันตสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่น
ดิน เจริญตามรอยตามเบื้องพระยุคลบาท รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียน
การสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการ
อัพเดทวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
มี ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ประกาศ ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.พนักงานการเงินและบัญชี
๒.พนักงานธุรการ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
มี ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑.ครูภาษาไทย
๒.ครูพลศึกษา
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
จ้างเหมาบริการเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๓ ตำแหน่ง
๑.พนักงานการเงินและบัญชี
๒.พนักงานธุรการ
๓.พนักงานทำความสะอาด
รายละเอียดและกำหนดรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม

อัพเดทวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั้่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562....รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้พัฒนาระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..รายละเอียด
เพิ่มเติ่ม
เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑...ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเพื่อประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์
โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ใบแจ้งการชำระเงิน ค่า รายได้แผ่นดิน(R1)/(R2) / รหัสโรงเรียนในกานนำส่ง..รายละเอียด
เพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ)กลุ่ม๒ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาผู้เรียน
สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเจาะจง..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน๒รายการ งบประจำของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ)กลุ่ม๒ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒ .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและอื่นๆกลุ่ม๔ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและอื่นๆ กลุ่ม๔ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ) กลุ่ม๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน(มอก.)กลุ่ม๑ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
นิกส์(e-bidding) .รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๙ คัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ(ภายในจังหวัดเชียงราย)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning (กลุ่มนิเทศฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างโดยไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ
e-GP) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างธุรการ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างอินเตอร์เน็ต ....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือก อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบ SHOPPING TRAINING OBEC วันที่ 28 พค.-3 มิย.61 ลงทะเบียน คูปองครู รอบสอง..........รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวโหลดคู่มือ
เพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561...ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ (spec ครุภัณฑ์ สพฐ) รายละเอียด
กรอบแนวทาง แบบฟอร์ม รายการครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๒ รายละเอียด
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๒ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคารโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ ปี๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้