เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๒
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

https://photos.app.goo.gl/Ci5qVtiSqgt
G4Yp39
ดาวน์โหลดภาพวันงานวันครู63 ได้ที่นี้

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา สพป.ภูเก็ต เยี่ยมการแข่ง
ขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ ๖๘ ณ
จังหวัดตรัง เพื่อให้กำลังใจ 

 วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.ภูเก็ต ร่วมงานวันครู จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครูเป็นปีที่ 63 ตามหัวข้อ


วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน 4 ดี เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัด
การศึกษาด้านวิชาการ ประกอบด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน 4 ดี
ผู้บริหารดี ครูดี นักเรียนดี สิ่งแวดล้อมดี การดำเนินการลูกเสือ การจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV ด้านโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การอ่านออก เขียนได้ นักเรียน ป.7 

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)
ร่วมกันปลูกต้นปาล์มหลังขาว
ซึ้งเป็นพันธ์ไม้ธรรมชาติที่หายาก
มีแห่งเดียวในประเทศและในโลก โดยได้รับพันธ์ไม้จากศูนย์ศึกษาธรรม
ชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 4 ดี เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาด้านวิชาการ ประกอบด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน 4 ดี ผู้บริหารดี ครูดี นักเรียนดี สิ่งแวดล้อมดี การดำเนินการลูกเสือ การจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV ด้านโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การอ่านออก เขียนได้ นักเรียน ป.7 
ข่าวสาร...โรงเรียนในเครือสพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต
ใบโปรโมชั่น 3BB เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ใบโปรโมชั่น TOT เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ใบโปรโมชั่น CAT เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปกรจัดทำประชุมผลงานทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
การดำเนินการโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขยายเวลาการยื่นใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

การดำเนินการโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี๒๕๖๒ รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้น
ส่งเสริมทันตสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่น
ดิน เจริญตามรอยตามเบื้องพระยุคลบาท รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียน
การสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการ
อัพเดทวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดงานมหกรรม
วันดินโลก คือ Be Solution to soil Polutoin .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาวิชาการ Exploring English For Research
Piblication Voices Of Thai Academics.. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ปีที่2
(Smart proposal Writing Workshop Season 2 ) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนดนตรี
ไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวโหลดเพิ่มเติ่ม
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี
๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ด้วยศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย รุ่น15 ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ การเสวนาทางวิชาการ คิดและทำอย่างครู รายละเอียด
ประกาศ ด้วยทางโรงเรียนบ้านลิพอน มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนอตำแหน่งธุรการ ๑ ตำแหน่ง ประกาศรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ประกาศ ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.พนักงานการเงินและบัญชี
๒.พนักงานธุรการ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
มี ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
สรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑.ครูภาษาไทย
๒.ครูพลศึกษา
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครสรรหาบุุคคลเพื่อ
จ้างเหมาบริการเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๓ ตำแหน่ง
๑.พนักงานการเงินและบัญชี
๒.พนักงานธุรการ
๓.พนักงานทำความสะอาด
รายละเอียดและกำหนดรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม

อัพเดทวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั้่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562....รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้พัฒนาระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..รายละเอียด
เพิ่มเติ่ม
เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑...ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเพื่อประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์
โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาผู้เรียน
สพป.ภูเก็ต โดยวิธีเจาะจง..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน๒รายการ งบประจำของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ)กลุ่ม๒ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๒ .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและอื่นๆกลุ่ม๔ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและอื่นๆ กลุ่ม๔ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษา(ก่อนประถม/ประถมฯ) กลุ่ม๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน(มอก.)กลุ่ม๑ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
นิกส์(e-bidding) .รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๙ คัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ(ภายในจังหวัดเชียงราย)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning (กลุ่มนิเทศฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างโดยไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ
e-GP) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างโดยไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ
e-GP) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและอื่นๆ กลุ่ม๔ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์การศึกษา(มัถยมฯ)กลุ่ม๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน(มอก.)กลุ่ม๑ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)....รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน(มอก.)กลุ่ม๑ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)....รายละเอียด
อัพเดทวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กลุ่ม๒) ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กลุ่ม๓) ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กลุ่ม๔) ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ..เอกสารเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๑ พศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติสินธุ ..รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ร้าน แคช ก๊อปปี้ .รายละเอียด
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างธุรการ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างอินเตอร์เน็ต ....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือก อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบ SHOPPING TRAINING OBEC วันที่ 28 พค.-3 มิย.61 ลงทะเบียน คูปองครู รอบสอง..........รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวโหลดคู่มือ
เพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561...ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ (spec ครุภัณฑ์ สพฐ) รายละเอียด
กรอบแนวทาง แบบฟอร์ม รายการครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๒ รายละเอียด
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๒ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคารโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ ปี๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้