เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมวิทยฐานะครู
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสาร...โรงเรียนในเครือสพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
โครงการ"ราคาพิเศษ"สำหรับข้าราชการและครอบครัว ดอลฟิน เบย์เป็นการแสดงที่น่ารัก
และแมวน้ำแสนรู้ ที่จะมาสร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร"พัฒนาสมรรถนะผู้นำการศึกษาที่ยั่ง
ยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก...รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑.....รายละเอียดโครงการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอความร่วมมือสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
พื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา.....รายละเอียดเพิ่มเติม
กรมอนามัยโดยสำนักทันตสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแปรง
ฟันในเด็กนักเรียน ผ่านการประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพ..รายละเอียด
ขอร่วมเชิญส่งตัวแทนร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราขกุมารี ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑.....รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริม
ทันตสุขภาพโดยกรมอนามัย...รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
๕ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓...รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดส่งแบบใบสมัครและแบบประเมินชุมชน
คุณธรรม มาเพื่อขอเชิญชวนองค์กร/ชุมชนเครือข่าย...รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ได้
มอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นผู้ประสานงานการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา...รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงการสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
โดยการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฏีกาให้การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รายละเอียดโครงการ
การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ รายละเอียด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนิน
การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ รายละเอียดเพิมเติม
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ กุมถาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
จำนวน ๑๐ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑...ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเพื่อประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์
โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดาวโหลด แบบคำรองขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวโหลดใบคำขอ
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ลงวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สังกัด สพป.ภูเก็ต รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ (อัพเดท วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑)
ประกาศการรับสมัครบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครได้ที่ สพป.ภูเก็ต กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม - ๑๕ มกราคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดการรับสมัคร
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโล
ยีสารสนเทศ (DLIT)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑....รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑...รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาส 1 (รอบเดือน ตุลาคม
-ธันวาคม ๒๕๖๐ ) รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๑ รายละเอียด
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียด
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สพป.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๑
รายละเอียดแผ่นที่๑ & แผ่นที่๒
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านการคิดเลือก
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" วันอังคารที่ ๑๖
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายละเอียดโครงการ
ประกาศการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ รายละเอียด
การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับภาคใต้ รายละเอียดโครงการ

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561...ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี ๒๕๖๑ http://designobec.blogspot.com/
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้