เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการศึกษา
เอกสาร/รายงาน
EMIS PHUKET
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
ผอ.สพป.ภูเก็ตพบเพื่อนครู
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
แหล่งสารสนเทศ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสาร...สพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอส่งประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๑ " รายละเอียดเพิ่มเติม
การประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด"เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์"
ผ่านช่องทาง www.dlit.ac.thและhttp://dl.obec.go.th รายละเอียดเพิ่มเติม
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๑ รายละเอียด
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำ
ปี ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการส่งเสริทสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี๒๕๖๑ รายละเอียด
OBECLINE วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.
ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ภูเก็ต
ร่วมพิธีรำลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการ
OBECLINE วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ศึกษา และผู้บริหารและครู สังกัด สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "กีฬา สานสัมพันธ์วันครู" เนื่องใน
วันครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการแข่งขันฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล กีฬาพื้นบ้าน รายละเอียด
OBECLINE วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายสายัณฑ์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วย
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต และผู้บริหารและข้าราชการครูในสังกัด
สพป.ภูเก็ต ตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียด
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดการประกวดกิจกรรมการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านหรือ
ตำนานด้วยภาษาถิ่น ภาคเหนือ ภาคใต้ สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย(ป.๔-ป.๖) จากโรงเรียนแต่ละภาค รายละเอียดกิจกรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดการคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัถยมศึกษา
ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็น ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียด
OBECLINE วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมชม รายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ" เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านการจัดการ
การศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ รายละเอียด
OBECLINE วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๗.๓๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.
ภูเก็ต พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและดูโรงเรียน
ที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประาบผลสำเร็จ รายละเอียด
การเผยแพร่ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รายละเอียด
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการ
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาฃาติ รายละเอียดโครงการ
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดาวโหลด แบบคำรองขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวโหลดใบคำขอ
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ลงวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สังกัด สพป.ภูเก็ต รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ (อัพเดท วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑)
ประกาศการรับสมัครบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครได้ที่ สพป.ภูเก็ต กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม - ๑๕ มกราคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่องบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ขั้นวิกฤต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบ
ประมาณ ปี ๒๕๖๑ ราย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาส 1 (รอบเดือน ตุลาคม
-ธันวาคม ๒๕๖๐ ) รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๑ รายละเอียด
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียด
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สพป.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๑
รายละเอียดแผ่นที่๑ & แผ่นที่๒
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านการคิดเลือก
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" วันอังคารที่ ๑๖
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายละเอียดโครงการ
ประกาศการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ รายละเอียด
การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับภาคใต้ รายละเอียดโครงการ

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี ๒๕๖๑ http://designobec.blogspot.com/
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
เว็บไซต์เครือสพฐ.
ข่าวสารน่ารู้