เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการออกแบบกระบวน
การเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่ทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลัก
ของการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา “กีฬาแสดดำเกมส์” ให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกคน
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีพลานามัย
ที่สมบูรณ์ แข่งขันกีฬาอย่างมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.
พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะติดตามการบริหาร
งบประมาณปรับปรุงและซ่อมแซม ฯ
การดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ
ในการดำเนินงาน โครงการ
“หมู่บ้านพักครู สพฐ.

วันที่ 5 ธันวาคม 2561
นายปราโมทย์ รัตนมงคล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สพป.ภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ สวยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
(ลานมังกร) และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ
และถวายบังคม ณ ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุม
เครือข่ายมัธยมศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาภูเก็ต เพื่อชี้แจงการดำเนิน
งานระบบเครือข่าย
มัธยมศึกษา ในการบริหารงานของคณะกรรม
การเครือข่ายมัธยมศึกษา
ข่าวสาร...โรงเรียนในเครือสพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต
ใบโปรโมชั่น 3BB เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ใบโปรโมชั่น TOT เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ใบโปรโมชั่น CAT เรื่องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดงานมหกรรม
วันดินโลก คือ Be Solution to soil Polutoin .. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาวิชาการ Elploring English For Research
Piblication Voices Of Thai Academics.. รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ปีที่2
(Smart proposal Writing Workshop Season 2 ) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนดนตรี
ไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวโหลดเพิ่มเติ่ม
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี
๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ด้วยศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย รุ่น15 ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ การเสวนาทางวิชาการ คิดและทำอย่างครู รายละเอียด
ประกาศ ด้วยทางโรงเรียนบ้านลิพอน มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนอตำแหน่งธุรการ ๑ ตำแหน่ง ประกาศรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั้่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562....รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้พัฒนาระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..รายละเอียด
เพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๓ พศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา
เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปการจัดการเรียนการสอนแบบ
เรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร
อัพเดทวันที่ ๒๑ พศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง งานวันเกียรติยศ เราสร้าง
เองได้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน กันยายน ๒๕๖๑
รายละเอียดในการดาวโหลด
-ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
-ประกาศรับสมัคร
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
-คู่มือการคัดเลือกรางวัลและแบบฟอร์มต่างๆ
-หนังสือแจ้งโรงเรียนรางวัล
-ใบสมัครโครงการ
เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑...ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเพื่อประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์
โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน(มอก.)กลุ่ม๑ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)....รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน(มอก.)กลุ่ม๑ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)....รายละเอียด
อัพเดทวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กลุ่ม๒) ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กลุ่ม๓) ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กลุ่ม๔) ..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ..เอกสารเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๑ พศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติสินธุ ..รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ร้าน แคช ก๊อปปี้ .รายละเอียด
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างธุรการ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
เอกสาร การดาวน์โหลด แบบจ้างอินเตอร์เน็ต ....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๒๑ พศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๓ พศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน2561
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2561
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์..รายละเอียด
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบงบประมาณ ..รายละเอียด
เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก...รายละเอียด
ใบสำคัญค้างจ่าย กันยายน 2561...รายละเอียด

 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือก อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบ SHOPPING TRAINING OBEC วันที่ 28 พค.-3 มิย.61 ลงทะเบียน คูปองครู รอบสอง..........รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวโหลดคู่มือ
เพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561...ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ (spec ครุภัณฑ์ สพฐ) รายละเอียด
กรอบแนวทาง แบบฟอร์ม รายการครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๒ รายละเอียด
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๒ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคารโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ ปี๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้