เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
สารสนเทศ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป บรรยากาศห้องเรียน ความ
สะอาด สื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน ระบบข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพการเรียนรู้ การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณภาพ 4
ด้าน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัยในตนเองและผู้อื่น การพัฒนาการดำเนินงานห้องเรียน ป.7 โดยการสังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบนักเรียนในการอ่าน การเขียน
การคิด อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน คณะกรรมการได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ จนประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ณ โรงเรียนบ้านสาคู จังหวัดภูเก็ต 

ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณภาพ 4 ด้าน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัยในตนเองและผู้อื่น การพัฒนาการดำเนินงานห้องเรียน ป.7 โรงเรียนได้นำ Learning 5 Teams 5 LT การกำหนดการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ประเมินผล คณะกรรมการได้ทำการ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบนักเรียนในการอ่าน
การเขียน การคิด อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน คณะกรรมการได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่
การปฏิบัติ จนประสบผลสำเร็จด้วย
ดีตลอดมา ณ โรงเรียนบ้านคอเอน จังหวัดภูเก็ต

การติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมห้องเรียน
อนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ปีการศึกษา 2561 และการดำเนินงานห้อง
เรียน ป.7 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ของนักเรียน คณะกรรมการได้ให้กำลังใจ
แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ จนประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ณ
โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม จังหวัดภูเก็ตการ
สังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบนักเรียนในการอ่าน
การเขียน การคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับนักเรียน
ที่เข้ามาเรียนในห้องเรียน ป.7 โดยการใช้สื่อ วิธีการที่สามารถทำให้นักเรียนสามารถอ่าน
ออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น อย่างมีคุณภาพและอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 การดำเนินงานห้องเรียน ป.7 การอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียน
พร้อมดูสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน
ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป บรรยากาศห้องเรียน ความสะอาด
สื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน ระบบข้อมูล
สารสนเทศ คุณภาพการเรียนรู้ การส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณภาพ 4
ด้าน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ความเป็นไทย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัยในตนเอง
และผู้อื่น คณะกรรมการได้ให้กำลังใจแก่
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษาสู่การปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จ
ด้วยดีตลอดมา ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาว
จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ได้รับงบ
ประมาณจากราชการ สร้างอาคารเรียน
และนายแสง ลิมปนนท์ ได้บริจาคที่ดิน
เพื่อสร้างอาคาร ปัจจุบันมีการเรียน
การสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา จำนวน 55 คน โดยนำวิถีลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งมั่นให้นักเรียนมีระเบียบวินัยใน
ตนเองและผู้อื่น เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วยประธานเครือข่ายสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม
ห้องเรียนอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2561
และการดำเนินงานห้องเรียน ป.7
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ของนักเรียน การติดตามการ
ดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ดูสภาพการ
ดำเนินงานในปัจจุบันในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป
บรรยากาศห้องเรียน ความสะอาด
สื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพ
การเรียนรู้
ข่าวสาร...โรงเรียนในเครือสพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์"ประจำปี ๒๕๖๑ .....รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา"ปฏิบัติการถ้ำหลวง"วาระแห่งโลก..รายละเอียด
เพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนคัด
เลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น....รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการหรีดหนังสือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดค่านิยมในการสั่งหรีดหนังสือ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการสอนแบบโครงงาน
กับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ..รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดใช้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมมนาคาร ...อ่านต่อเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัล
พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ภายในบัดนี้ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ...รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ กำหนดงานประจำปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่
บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี๒๕๖๑ สนุกกับกระบวนการวิทย์
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตย์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ ๒
พุทธศักราช ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเร็วระดับนานาชาติ ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี2561
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
รายงานผลการถ่ายทำรายการ"สหพัฒน์ให้น้อง ตอน ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero"ปี๒
จัดโดย บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด(มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง งานวันเกียรติยศ เราสร้าง
เองได้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน กันยายน ๒๕๖๑
รายละเอียดในการดาวโหลด
-ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
-ประกาศรับสมัคร
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
-คู่มือการคัดเลือกรางวัลและแบบฟอร์มต่างๆ
-หนังสือแจ้งโรงเรียนรางวัล
-ใบสมัครโครงการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัด
สรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว อัพเดทข้อมูลวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอนลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างโดยงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับสรรหาการเข้ารับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ รับสมัครวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑...ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเพื่อประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์
โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561
ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต การจัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการโต๊ะ-เก้าอี้เด็ก รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมระบบไฟ เบาะนั่งและอื่นๆ รถยนต์ นข-๔๘๐๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะ.รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์(เส้นนอก)รถยนต์ นข-๔๘๐๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะ.รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำที่ใส่ขยะ(โครงเหล็ก) จำนวน๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะ.รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส3
(รอบเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่๘ พฤษภาคม๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒
(รอบเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ ) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์เกียวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ สำหรับผู้รับ
เบี้ยหวัด บำนาญ และหนังสือแสดงเจคนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ดาวโหลดแผ่นผับ
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่๒ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยวิธีเจาะ
จง รายละเอียดเพิมเติม อัพเดทวันที่๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมชาย
แบบ๔ที่๔๙ และส้วมนักเรียนหญิง แบบ๔ ที่ ๔๙ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโล
ยีสารสนเทศ (DLIT)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑....รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑...รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาส 1 (รอบเดือน ตุลาคม
-ธันวาคม ๒๕๖๐ ) รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๑ รายละเอียด
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียด
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สพป.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๑
รายละเอียดแผ่นที่๑ & แผ่นที่๒
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือก อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบ SHOPPING TRAINING OBEC วันที่ 28 พค.-3 มิย.61 ลงทะเบียน คูปองครู รอบสอง..........รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวโหลดคู่มือ
เพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มี
ความความดีเด่นต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ(Function)และนโยบาย(Agenda)
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ อัพเดทวันที่๑๖มีนาคม๒๕๖๑
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561...ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี ๒๕๖๑ http://designobec.blogspot.com/
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้