เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
วิสัยทัศน์ สพป.ภูเก็ตมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการ
ประชุมขับเคลื่อนการจัด
การแข่งขันกีฬาสู่ระบบการศึกษา
โครงการ “สพฐ. เกมส์” โดยเน้นเรื่อง
ทักษะการออกกำลังกาย ส่งเสริมการ
เล่นกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความ
สามารถทักษะด้านกีฬา พร้อมทั้ง
ได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจและสังคม
ส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา
หันมาสนใจการออกกำลังกาย
เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต ร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
แถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ
แข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คน
อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP)
ณ ห้องประชุม ก้อง ยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

วันทื่ 7พฤศจิกายน 2561นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้พิจารณาโครงการงบประมาณแผนปฎิบัติ
การปีงบประมาณ 2562
เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ
2562 ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมด้วยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต ในการดำเนินงานโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต
พร้อมด้วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต
รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน
และพุธเช้าข่าว สพฐ. พร้อมประชุมรับทราบนโยบายการดำเนิน
งานของ สพฐ. สพป.ภูเก็ต
เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติให้ตรง
ถึงครูและนักเรียน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เป็นประธานการประชุมชี้แจง ซักซ้อม
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
2562 ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนและ
สพป.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 76 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนิน
การในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
เป้าหมายตามแนวนโยบายที่กำหนด
ข่าวสาร...โรงเรียนในเครือสพป.ภูเก็ต
ข่าวสาร..สพป.ภูเก็ต
ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวโหลดเพิ่มเติ่ม
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี
๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ด้วยศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย รุ่น15 ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ การเสวนาทางวิชาการ คิดและทำอย่างครู รายละเอียด
ประกาศ ด้วยทางโรงเรียนบ้านลิพอน มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนอตำแหน่งธุรการ ๑ ตำแหน่ง ประกาศรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศ โรงเรียนบ้านสะปำ มงคลวิทยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบ อบจ.ภูเก็ต ....รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ..รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์"ประจำปี ๒๕๖๑ .....รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา"ปฏิบัติการถ้ำหลวง"วาระแห่งโลก..รายละเอียด
เพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนคัด
เลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น....รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการหรีดหนังสือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดค่านิยมในการสั่งหรีดหนังสือ...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการสอนแบบโครงงาน
กับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ..รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดใช้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมมนาคาร ...อ่านต่อเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัล
พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ภายในบัดนี้ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ...รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ กำหนดงานประจำปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่
บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี๒๕๖๑ สนุกกับกระบวนการวิทย์
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตย์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ ๒
พุทธศักราช ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเร็วระดับนานาชาติ ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี2561
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
รายงานผลการถ่ายทำรายการ"สหพัฒน์ให้น้อง ตอน ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero"ปี๒
จัดโดย บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด(มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
 
ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง งานวันเกียรติยศ เราสร้าง
เองได้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน กันยายน ๒๕๖๑
รายละเอียดในการดาวโหลด
-ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
-ประกาศรับสมัคร
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
-คู่มือการคัดเลือกรางวัลและแบบฟอร์มต่างๆ
-หนังสือแจ้งโรงเรียนรางวัล
-ใบสมัครโครงการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัด
สรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว อัพเดทข้อมูลวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอนลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างโดยงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับสรรหาการเข้ารับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ รับสมัครวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑...ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเพื่อประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์
โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๓ พศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน2561
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2561
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์..รายละเอียด
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบงบประมาณ ..รายละเอียด
เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก...รายละเอียด
ใบสำคัญค้างจ่าย กันยายน 2561...รายละเอียด

อัพเดทวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำกันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑..รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561
ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต การจัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

อัพเดทวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการโต๊ะ-เก้าอี้เด็ก รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมระบบไฟ เบาะนั่งและอื่นๆ รถยนต์ นข-๔๘๐๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะ.รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์(เส้นนอก)รถยนต์ นข-๔๘๐๘ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะ.รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำที่ใส่ขยะ(โครงเหล็ก) จำนวน๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะ.รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
อัพเดทวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส3
(รอบเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ลลิดา อาจหาญ)
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่๘ พฤษภาคม๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒
(รอบเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ ) รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประชาสัมพันธ์เกียวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ สำหรับผู้รับ
เบี้ยหวัด บำนาญ และหนังสือแสดงเจคนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ดาวโหลดแผ่นผับ
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่๒ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยวิธีเจาะ
จง รายละเอียดเพิมเติม อัพเดทวันที่๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมชาย
แบบ๔ที่๔๙ และส้วมนักเรียนหญิง แบบ๔ ที่ ๔๙ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑รายละเอียดเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุ
ภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโล
ยีสารสนเทศ (DLIT)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑....รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑...รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาส 1 (รอบเดือน ตุลาคม
-ธันวาคม ๒๕๖๐ ) รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๑ รายละเอียด
รายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๑ รายละเอียด
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สพป.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๑
รายละเอียดแผ่นที่๑ & แผ่นที่๒
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือก อัพเดทวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
คู่มือบริการประชาชน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายละเอียด
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560 รายละเอียด
 
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบ SHOPPING TRAINING OBEC วันที่ 28 พค.-3 มิย.61 ลงทะเบียน คูปองครู รอบสอง..........รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม อัพเดทวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดใบคำขอ

ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวโหลดคู่มือ
เพิ่มเติม
อัพเดทวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561...ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
คู่มือขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน รายละเอียด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ (spec ครุภัณฑ์ สพฐ) รายละเอียด
กรอบแนวทาง แบบฟอร์ม รายการครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๒ รายละเอียด
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางสิ่งก่อสร้าง ๒ ปี๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอบแนวทางครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคารโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ ปี๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน
-ยังไม่มีข่าวสาร-
 
 
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้