เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ข้อมูลการติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ภูเก็ต ปี 2564 - 2565
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่และภารกิจ
คู่มือประชาชน
คู่มืออำนวยความสะดวก
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๐
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๒
แนวทางปฏิบัติงานการควบ
คุมภายใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษา สพป.
ภูเก็ต
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๓
รายงานการกำกับการติด
ตามการดำเนินงานรอบ๖เดือน
การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ
วิทยฐานะครู
E-SERVICE
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
รายงานกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุรายเดือน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง๒๕๖๓
รายงานผ ลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยา
กรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อการจัด
การความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
มาตรการการป้องกันการ
รับสินบน
มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
มาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
การประเมินเขตสุจริต2562
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
 
 
 
 
 
 
 
 
กระดานข่าวทั้งหมด
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่านข่าว
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุลรอง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุลรอง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายวันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการ
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาแบบ
๑๐
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายวันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต
๑๑
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
๑๒
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อดำเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และจุดเน้น
๑๓
สพป.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับนายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ย้ายไปดำรง ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุลรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายวันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.
๑๕
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวิภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายวันชัย หวังสวาสดิ์ รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการดำเนินงานด้านคุณธรรม
๑๖
วันที่ 8 มิถุนายน 2563เวลา 08.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวันชัย หวังสวาสดิ์ รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ถวายพระพรชัยมงคล
๑๗
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.ภูเก็ต
๑๘
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ต ท่ี่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้บริหาร
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๔
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
 
รองผู้บริหาร
นายวันชัย หวังสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
แนะนำเว็บไซด์