เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
โครงสร้างสพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
นโยบายและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
โครงสร้างหน่วยงาน

ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต

ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
คู่มืออำนวยความสะดวก
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๐
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๒
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
แผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๒
รายงานผล๒๕๖๑
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับการติด
ตามการดำเนินงานรอบ๖เดือน
รายงานผล๒๕๖๒
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
การปฏิบัติงาน
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
การให้บริการ
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ
วิทยฐานะครู
E-SERVICE
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
รายงานกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุรายเดือน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยา
กรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อการจัด
การความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตราการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
มาตราการการป้องกันการ
รับสินบน
มาตราการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนร่วม
มาตราการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA๒๕๖๒
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
.สารสนเทศ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การประเมินเขตสุจริต2562
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และ
การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ
ข้อมูล
LINK
01 โครงสร้างหน่วยงาน http://phuketarea.go.th/DiagreamPhuket.html
02 ข้อมูลผู้บริหาร http://phuketarea.go.th/ceo2.html
03 อำนาจหน้าที่ http://phuketarea.go.th/03ITA.html
04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน https://is.gd/V4lTM1
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน http://phuketarea.go.th/Info2.html
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://phuketarea.go.th/RULEPHUKET.html
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://phuketarea.go.th/index1.html
08 Q&A (ถาม-ตอบ) http://phuketarea.go.th/Q&A.html
09 Social Network https://th-th.facebook.com/phuketeducation
10 แผนดำเนินงานประจำปี https://is.gd/h5LSYl
011 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
https://is.gd/l6yDIF
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://is.gd/MT4QHE
013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://phuketarea.go.th/servicegroup.html
http://phuketarea.go.th/borihan.html
http://phuketarea.go.th/Sinsarp.html
http://phuketarea.go.th/sorngserm.html
http://phuketarea.go.th/planning2.html
http://phuketarea.go.th/Nitat.html
http://phuketarea.go.th/Patanacroo.html
https://is.gd/sGcda3
http://phuketarea.go.th/ICT.html
http://phuketarea.go.th/internal%20audit.html

014 มาตรฐานการให้บริการ https://is.gd/z56sZp
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://phuketarea.go.th/Commitmentita14.html
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอ
ใจการให้บริการ
https://is.gd/xtSwgO
017 E–Service http://phuketarea.go.th/E-SERVICE.html
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://is.gd/jA4QYg
019 รายงานการกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส
https://is.gd/aTaUts
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปี

 

https://is.gd/kmUSBs

 

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
https://is.gd/2bDebS
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://is.gd/Mmecqj
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
https://is.gd/H8GwwI
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
https://is.gd/wL9WiR
025 นโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
https://is.gd/9UjMmh
026 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยา
กรบุคคล
https://is.gd/ilKLFj
027 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://is.gd/4Cv2GJ
028 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://is.gd/wL9WiR
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
https://is.gd/mU3x1g
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://is.gd/OhntEs
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อง
เรียนการทุจริตประจำปี
https://is.gd/j3Zd6t
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://is.gd/GO6AEq
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://is.gd/0q3KNB
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร https://is.gd/X0d1aV
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://is.gd/pmi1Lo
036 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
https://is.gd/yx29OK
037 การดำเนินการเพื่อจัด
การความเสี่ยงการทุจริต
https://is.gd/geQrcb
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร https://is.gd/KC8dmc
039 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
https://is.gd/HMInCw
040 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
https://is.gd/geQrcb
041 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
https://is.gd/ewmK1F
042 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
https://is.gd/geQrcb
043 มีการกำหนดมาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
https://is.gd/W3YZA7
044 มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
https://is.gd/kvW0Qa
045 มีการกำหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
https://is.gd/Cgvb0q
046 มีการกำหนดมาตรการป้อง
กันการรับสินบน
https://is.gd/LO4Uaa
047 มีการกำหนดมาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตนกับผล
ประโยชน์ส่วนรวม
https://is.gd/9E0WBe
048 มาตรการตรวจ
สอบการใช้ดุลพินิจ
https://is.gd/WvFE3X
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
ประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้