ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

บุคลากร สพป

72

รายละเอียด

สถานศึกษา

49

รายละเอียด

ครูและบุคลากร

998

รายละเอียด

นักเรียน

17,818

รายละเอียด

ห้องเรียน

664

รายละเอียด

เครือข่าย ร.ร.

8

รายละเอียด

การเดินทางไปโรงเรียน

53%

รายละเอียด

จำนวนสถานศึกษาจำแนก ตามอำเภอที่ อำเภอ จำนวนตำบล โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา รวม
1 เมืองภูเก็ต 8 17 - 17
2 กะทู้ 3 5 - 5
3 ถลาง 6 27 - 27

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนระดับชั้น จำนวน
อนุบาล-ประถมศึกษา 38
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 10
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 1

แผนที่แสดงที่ตั้ง สพป.ภูเก็ต 

โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาดขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ขนาดที่เล็ก
1 - 120 คน
 7
ขนาดกลาง
121 - 600 คน
 34
ขนาดใหญ่
601 - 1,500 คน
 7
ขนาดใหญ่พิเศษ
1,500 คน ขึ้นไป
 1
รวมทั้งสิ้น
 49

เขตบริการ สพป.ภูเก็ตแผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน