เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๒
รายงานผล๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง ตามประกาศสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ขั้นตอนตามแนวปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด สำหรับภารกิจระดับสนามสอบ บทบาทหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ และวิธีการทำงานของกรรมการกลางประจำสนามสอบ ก่อนการสอบ ระหว่างดำเนินการสอบ หลังการสอบเสร็จสิ้น ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 สนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสได้มาตรฐานและมีความยุติธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ 
ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อัพเดทวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลลิดา อาจหาญ)

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้