เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ข้อมูลการติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
คู่มือประชาชน
คู่มืออำนวยความสะดวก
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๐
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๒
แนวทางปฏิบัติงานการควบ
คุมภายใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการกำกับการติด
ตามการดำเนินงานรอบ๖เดือน
การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ
วิทยฐานะครู
E-SERVICE
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยา
กรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อการจัด
การความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตร
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
มาตรการการป้องกันการ
รับสินบน
มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
มาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
การประเมินเขตสุจริต2562
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางรานี เครือสมบัติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมภายใน...อ่านคลิก...
นางนิชฎา ซิมอาจิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คู่มือประชาสัมพันธ์ สพป. ภูเก็ต...อ่านคลิก...
นายธีระพล ดำทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คู่มือมาตรฐานสำนักงาน...อ่านคลิก...
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่...อ่านคลิก...
นางเสริมศรี พรหมตรัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือมาตรฐานสำนักงาน...อ่านคลิก...
นายกิตติกร ทับแก้ว ช่างปูน ระดับ 4 คู่มืองานช่าง(ด้านอาคารสถานที่ฯ)
...อ่านคลิก...
นายธัชพล ตันยาวุฒิ ช่างไม้ ระดับ 3 คู่มืองานช่าง(ด้านอาคารสถานที่ฯ)
...อ่านคลิก...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ
การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
(e-payroll)
...อ่านคลิก...
นางสำลี วรรณวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คู่มือการจัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร...อ่านคลิก...
นายบุญเสริฐ ตัณฑวณิช นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง...อ่านคลิก...
นางปรีดา รัตนภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ่ายเงินด้วยระบบ KTB...อ่านคลิก...
นางกฤษณี ตวงสิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด...อ่านคลิก...
นางสาวสุนีย์ ภูผา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโดยใช้เงินทดรองราชการ...อ่านคลิก...
นางเพ็ญโฉม หมั่นพลศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงานการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา...อ่านคลิก...
นางสาวสุภา เขตนิมิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คู่มือการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์...อ่านคลิก...
นางอารมย์ ทองสมบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง...อ่านคลิก...
นางศิริวรรณ แซ่ซี้ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คู่มือคู่มือปฏิบัติงานธุรการ...อ่านคลิก...

กลุ่มนโยบายและแผน
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นายกิตติ รัตนพันธ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี...อ่านคลิก...
นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี...อ่านคลิก...
นางสาวเยาวลักษร์ อิทธิวราภรณ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คู่มือการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา...อ่านคลิก...
นางสุพรทิพย์ เติบโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ...อ่านคลิก...
นางสาวภาวิณี บุญฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี...อ่านคลิก...
นางคัคนางค์ นวลวิไลลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ...อ่านคลิก...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางสาวอุษา ภาษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คู่มือการปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน...อ่านคลิก...
นางศุภนันท์ หมวกอินทร์ นักทรัพยาบุคคลชำนาญการ คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู่และบุคากรทางการศึกษา...อ่านคลิก...
นางสุพิชชา ฐิตวังโส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง...อ่านคลิก...
นางสาวอัญชลี แซ่แต้ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่...อ่านคลิก...
นางบังอร ชูสงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ...อ่านคลิก...

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือการดำเนินงานการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...อ่านคลิก...
นางสาวดารณัฐ มณีศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง...อ่านคลิก...
นายนที พึ่งแรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คู่มือการขอนุญาตไปราชการ...อ่านคลิก...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว...อ่านคลิก...
นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...อ่านคลิก...
นางกัลยกร กาชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คู่มือการจำหน่ายนักเรียน...อ่านคลิก...
นายชัยสิทธิ์ วิจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คู่มือการจำหน่ายตนักเรียน...อ่านคลิก...
นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา...อ่านคลิก...
นางสุคนธ์ สีนาเคน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา...อ่านคลิก...
นางสาวณัฐริตา ปรางค์ศรีอรุณ นักจิตวิทยา คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน...อ่านคลิก...
นางสาวสมฤทัย ขำนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คู่มือการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ...อ่านคลิก...

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางอุมาวรรณ ตะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางฐาสสริ์ นวิชญ์ญาณสธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางภูรี ทองย่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางล้อมสกุนต์ เอี่ยมทองกุล ศึกษานิเทศก์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นายอนุชา อินทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์...อ่านคลิก...
นางอรนุช ภู่ทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการรับส่งหนังสือราชการทาง AMSS++...อ่านคลิก...
นางนันทวรรณ พึ่งแรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการรับส่งหนังสือราชการทาง AMSS++...อ่านคลิก...

กลุ่มกฎหมายและคดี
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางจุฑารัตน์ ฮวบเจริญ นิติกรชำนาญการ รักษาการใน ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี...อ่านคลิก...
นายภิญโญ สุพันธ์ นิติกรชำนาญการ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี...อ่านคลิก...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ รักษาราชการใน ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มฯ คู่มือ...อ่านคลิก...
นางระเบียบ พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูล DMC...อ่านคลิก...
นายธีรศักดิ์ แสงกล้า เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คู่มือ...อ่านคลิก...

หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือแนวทางการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี...อ่านคลิก...
นางสาวอรอุมา สมานเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ คู่มือ...อ่านคลิก...


ผู้บริหาร
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๔
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
 
รองผู้บริหาร
นายวันชัย หวังสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
ประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์