เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมวิทยฐานะครู
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
พระราชบัญญัติน่ารู้ในทางราชการ
ลำดับ
พระราชบัญญัติหัวข้อต่างๆ
ดาวน์โหลดที่นี้
1
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
2
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ FileZip
3
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ FileZip
4
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ
ญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
FileZip
5
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ FileZip
6
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ FileZip
 

อัพเดทวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้