เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

อัพเดทข้อมูล การรับนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด ในปี 2560

ลำดับ
โรงเรียนในสังกัด
ผอ.โรงเรียน
นร.
1
โรงเรียนบ้านบางคู นายมนตรี อารีราษฎร์
220
2
โรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา" นางฉวี จิตต์สำรวย
625
3
โรงเรียนเกาะมะพร้าว ว่าง
65
4
โรงเรียนบ้านกู้กู นายชรินทร์ ชังอินทร์
372
5
โรงเรียนเกาะสิเหร่ นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
926
6
โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ นายวิลาศ ปริญญานิยม
561
7
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ว่าง
2357
8
โรงเรียนวิชิตสงคราม ว่าง
898
9
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร นายสุธี คำโปร่ง
759
10
โรงเรียนแหลมพันวา ว่าง
159
11
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
352
12
โรงเรียนบ้านกะตะฯ นายวัชรเกียรติ ชัชเวช
144
13
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ว่าง
146
14
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางวรากร แซ่เอี้ยว(รักษาการ)
865
15
โรงเรียนเกาะโหลน นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม
3
16
โรงเรียนบ้านฉลอง ว่าง
544
17
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม นายภานุพล สารคำ
295
18
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29(กะทู้) นางเภาพรรณ วงศ์ไทย
458
19
โรงเรียนบ้านบางทอง นายสิทธิโชค พรผล
210
20
โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ นางขวัญใจ อินฤทธิพงศ์
203
21
โรงเรียนบ้านกะหลิม นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
144
22
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ว่าง
564
23
โรงเรียนบ้านบางเทา นางเรียมจันทร์ บันเทิง
915
24
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล นายจรวย ฤกษ์ดี
236
25
โรงเรียนบ้านแหลมทราย ว่าง
86
26
โรงเรียนบ้านพรุจำปา นายสุโขทัย ต่อพงษ์
221
27
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ นางโสภา อัญโย
188
28
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ นางกิ่งกมล แดงประดับ
122
29
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง นางชนิดา อุณพันธุ์
1170
30
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี นายมานิต คลายสุวรรณ
563
31
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ นางจิรวรรณ ชูจันทร์
117
32
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ว่าง
199
33
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง นางเสาวคนธ์ เหลืองทองคำ
225
34
โรงเรียนบ้านป่าคลอก นายเกษมวุฒิ แจ่มใส
301
35
โรงเรียนบ้านพารา นายวิชัย สุริพล
227
36
โรงเรียนบ้านบางโรง นางอรพินท์ ปิติ (รักษาการ)
184
37
โรงเรียนเกาะนาคา นางน้ำอ้อย ชูช่วย
31
38
โรงเรียนบ้านไม้ขาว น.ส.ประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
139
39
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ว่าง
590
40
โรงเรียนบ้านหมากปรก นายชาญคณิต นาวีว่อง
265
41
โรงเรียนบ้านคอเอน นายไพศาล ไชยราบ
208
42
โรงเรียนท่าฉัตรไชย นางนวลพรรณ(รักษาการ)
146
43
โรงเรียนบ้านม่าหนิก นางสาวอรุณี สิริเสมอภาค
298
44
โรงเรียนวัดศรีสุนทร นายดิเรก ขามคำ
557
45
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ว่าง
249
46
โรงเรียนบ้านลิพอน นายอุทัย เทศทิศ
228
47
โรงเรียนวัดมงคลวราราม ว่าง
219
48
โรงเรียนบ้านสาคู น.ส.วรรณเพ็ญ วงศ์สุคนธ์
100
49
โรงเรียนบ้านในทอน ว่าง
0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้