เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมวิทยฐานะครู
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

โทรศัพท์ภายในบุคลากร สพป.ภูเก็ต

กลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
หมายเลขต่อ
กลุ่มนโยบายและแผน
076-211591
ต่อ22
กลุ่มอำนวยการ
076-211591
ต่อ14 และ15
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน
ผลการจัดการศึกษา
076-211591
ต่อ23
กลุ่มบริหารงานบุคคล
076-211591
ต่อ24
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
076-211591
ต่อ16
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
076-211591
ต่อ22
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาฯ
076-211591
ต่อ24
กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึก
ษา
076-211591
ต่อ17 และ18
หน่วยตรวจสอบภายใน
076-211591
ต่อ29
โทรสาร
076-214553
-
 
 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้