เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ข้อมูลการติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
คู่มือประชาชน
คู่มืออำนวยความสะดวก
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๐
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๒
แนวทางปฏิบัติงานการควบ
คุมภายใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการกำกับการติด
ตามการดำเนินงานรอบ๖เดือน
การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ
วิทยฐานะครู
E-SERVICE
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยา
กรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อการจัด
การความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตร
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริต
มาตรการการป้องกันการ
รับสินบน
มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
มาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
การประเมินเขตสุจริต2562
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
งานวิทยฐานะครู
เว็บไซต์ที่แนะนำ
งานวิทยฐานะครู
เว็บไซต์ที่แนะนำ
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

'มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตราฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่งได้ร่วมกันกำหนดค่านิยมร่วมเพื่อขับเคลื่นและผลักดัน(PUSH)

การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้
บริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปิดโอกาสทุกภาคี เครื่อข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีหลากหลาย
สร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) เน้นความเป็นเอกภาพในการบริหารการจัดการ
เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างระบบการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)มุ่งเน้นให้ผู้บริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพจิตใจมุ่งบริการการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยจิตใจมุ่งบริการ
ใช้เทคโนโลยี(HighTechnology)เพื่อบริการการจัดการและการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการทันสมัยเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้

PUSH ผลัก ดัน ขับเคลื่อน

P = Participation การมีส่วนร่วม

U = Unity เอกภาพ

S = Service Mind การบริการด้วยใจ

H = High Technology ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคง
2.ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของ
ตลาดงานและประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5.ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร
ดร.ชุลีกร ทองด้วง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
 
รองผู้บริหาร
นายกิจธิชัย สารรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
นายกิตติภูมิ อุทสาร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
นายวิรยุทธ ชัยดินี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
Social Network