เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมวิทยฐานะครู
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

'มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตราฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่งได้ร่วมกันกำหนดค่านิยมร่วมเพื่อขับเคลื่นและผลักดัน(PUSH)

การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้
บริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปิดโอกาสทุกภาคี เครื่อข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีหลากหลาย
สร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) เน้นความเป็นเอกภาพในการบริหารการจัดการ
เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างระบบการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)มุ่งเน้นให้ผู้บริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพจิตใจมุ่งบริการการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยจิตใจมุ่งบริการ
ใช้เทคโนโลยี(HighTechnology)เพื่อบริการการจัดการและการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการทันสมัยเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้

PUSH ผลัก ดัน ขับเคลื่อน

P = Participation การมีส่วนร่วม

U = Unity เอกภาพ

S = Service Mind การบริการด้วยใจ

H = High Technology ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคง
2.ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของ
ตลาดงานและประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5.ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงภูเก็ตมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้