เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

'มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตราฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่งได้ร่วมกันกำหนดค่านิยมร่วมเพื่อขับเคลื่นและผลักดัน(PUSH)

การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้
บริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปิดโอกาสทุกภาคี เครื่อข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีหลากหลาย
สร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) เน้นความเป็นเอกภาพในการบริหารการจัดการ
เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างระบบการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)มุ่งเน้นให้ผู้บริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพจิตใจมุ่งบริการการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยจิตใจมุ่งบริการ
ใช้เทคโนโลยี(HighTechnology)เพื่อบริการการจัดการและการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการทันสมัยเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้

PUSH ผลัก ดัน ขับเคลื่อน

P = Participation การมีส่วนร่วม

U = Unity เอกภาพ

S = Service Mind การบริการด้วยใจ

H = High Technology ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคง
2.ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของ
ตลาดงานและประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5.ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงภูเก็ตมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้