เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เบอร์โทรศัพท์สพป.ภูเก็ต
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
ส่วนบุคคลในสพป.ภูเก็ต
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยฐานะครู
คู่มือประชาชน
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
ค่านิยมองค์กร
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
นโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการ สพป.ภูเก็ต ๖๑
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
มาตราฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการในส่วนต่างๆ
3คืนModel/3R Model
แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต
รายงานความเสี่ยง
นโยบายเว็บไซต์
ความก้าวหน้าและการใช้จ่าย
งบประมาณแผนปฏิบัติ61
เจตจำนงสพป.ภูเก็ต
แต่งตั้งคณะทำงานITA
ITA Online ๒๕๖๑
Checkpointสพป.ภูเก็ต
เอกสารการก่อตั้งงบก่อสร้าง
สารสนเทศ2561
การประชุมพัสดุ2561
รายงานผลดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
เอกสารการดาวน์โหลด วิทยฐานะ
หัวข้อ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลด (ZIP)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์ใหม่2560)
1.
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว21)
2.
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู(ว22)
3.
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยะฐานะ(ว20)
4.

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฎิบัติหน้าที่

5.
โปรแกรม Logbook (รุ่นทดลอง)
6.
คู่มือการใฃ้งาน Logbook Teacher
7.
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Logbook
8.
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
9.
คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(รายปีการศึกษา)
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
คู่มือการประเมินครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑ์ให้มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ (ว20/2559)
3.
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑ์ให้มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ (ว26/2559)
แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการ-เฉพาะสาขาปฐมวัย(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
ด้านที่ 1
2.
ด้านที่ 2
3.
ด้านที่ 3
4.
แบบสรุปด้านที่ 1 - 2
5.
หนังสือนำ - หน้าซอง
แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการทุกสาขา(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
ด้านที่ 1
2.
ด้านที่ 2
3.
ด้านที่ 3
4.
แบบสรุปด้านที่ 1 - 2
5.
หนังสือนำ - หน้าซอง
แบบประเมินชำนาญการพิเศษทุกสาขา(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
ด้านที่ 1
2.
ด้านที่ 2
3.
ด้านที่ 3
4.
แบบสรุปด้านที่ 1 - 2
5.
หนังสือนำ - หน้าซอง
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ-เฉพาะสาขาปฐมวัย(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
ด้านที่ 1
2.
ด้านที่ 2
3.
ด้านที่ 3
4.
แบบสรุปด้านที่ 1- 2
5.
หนังสือนำ-หน้าซอง
หนังสือแจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการขอมีวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
แจ้งแบบฟอร์มประเมินวิทยฐานะ (ชก./ชพ.)
2.
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการประเมินวิทยฐานะ
3.
เอกสารที่ต้องมีในแบบ ก.ค.ศ.1,ก.ค.ศ.1/1(ชก./ชพ.)
4.
แนวปฎิบัติและเอกสารนำส่งในการขอมีวิทยฐานะ (ชก./ชพ.)
5.
แบบกรอกข้อมูลเสนอขอรับการประเมิน(ชก./ชพ.)
ประชาสัมพันธ์
1.
"มุมวิทยฐานะครู" (ฉบับที่ 1) (วันที่ 14 ก.พ.2561)
2.
"มุมวิทยฐานะครู"(ฉบับที่ 2 ) (วันที่ 20 ก.พ.2561)
อัพเดท ข้อมูลวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้