เกี่ยวกับ..สพป.ภูเก็ต
หน้าแรก
ที่อยู่ สพป.ภูเก็ต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจงาน สพป.ภูเก็ต
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พรบ.น่ารู้
ผู้บริหารโรงเรียนสพป.ภูเก็ต
โทรศัพท์บุคลากร สพป.ภูเก็ต
ทิศทางการพัฒนา
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๐
แผนปฎิบัติการ ๒๕๖๑
คู่มืออำนวยความสะดวก
จำนวนนักเรียน ปี ๖๐
จุดเน้นสพฐ ๒๕๖๐
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมวิทยฐานะครู
รายงานผลอบรมครู
คำสั่ง/ระเบียบ
 
เว็บไซต์ในสังกัดสพป.ภูเก็ต
ติดตามผลวิทยฐานะ
เว็บไซต์ที่แนะนำ
ข่าวสารน่ารู้
 
เอกสารการดาวน์โหลด วิทยฐานะ
หัวข้อ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลด (ZIP)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์ใหม่2560)
1.
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว21)
2.
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู(ว22)
3.
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยะฐานะ(ว20)
4.

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฎิบัติหน้าที่

5.
โปรแกรม Logbook (รุ่นทดลอง)
6.
คู่มือการใฃ้งาน Logbook Teacher
7.
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Logbook
8.
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
9.
คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
10.
คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์ ว21-2560
11.
เอกสารสัมมนากลุ่มเครือข่าย-วิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
คู่มือการประเมินครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑ์ให้มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ (ว20/2559)
3.
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑ์ให้มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ (ว26/2559)
แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการ-เฉพาะสาขาปฐมวัย(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
ด้านที่ 1
2.
ด้านที่ 2
3.
ด้านที่ 3
4.
แบบสรุปด้านที่ 1 - 2
5.
หนังสือนำ - หน้าซอง
แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการทุกสาขา(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
ด้านที่ 1
2.
ด้านที่ 2
3.
ด้านที่ 3
4.
แบบสรุปด้านที่ 1 - 2
5.
หนังสือนำ - หน้าซอง
แบบประเมินชำนาญการพิเศษทุกสาขา(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
ด้านที่ 1
2.
ด้านที่ 2
3.
ด้านที่ 3
4.
แบบสรุปด้านที่ 1 - 2
5.
หนังสือนำ - หน้าซอง
แบบประเมินชำนาญการพิเศษ-เฉพาะสาขาปฐมวัย(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
ด้านที่ 1
2.
ด้านที่ 2
3.
ด้านที่ 3
4.
แบบสรุปด้านที่ 1- 2
5.
หนังสือนำ-หน้าซอง
หนังสือแจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการขอมีวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)
1.
แจ้งแบบฟอร์มประเมินวิทยฐานะ (ชก./ชพ.)
2.
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการประเมินวิทยฐานะ
3.
เอกสารที่ต้องมีในแบบ ก.ค.ศ.1,ก.ค.ศ.1/1(ชก./ชพ.)
4.
แนวปฎิบัติและเอกสารนำส่งในการขอมีวิทยฐานะ (ชก./ชพ.)
5.
แบบกรอกข้อมูลเสนอขอรับการประเมิน(ชก./ชพ.)
ประชาสัมพันธ์
1.
"มุมวิทยฐานะครู" (ฉบับที่ 1) (วันที่ 14 ก.พ.2561)
2.
"มุมวิทยฐานะครู"(ฉบับที่ 2 ) (วันที่ 20 ก.พ.2561)
อัพเดท ข้อมูลวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำเว็บไซด์
ข่าวสารน่ารู้