สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565


ลำดับ
ประกาศประจำเดือน
คลิกอ่าน
1
แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
2
แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
3
แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
4
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
5
แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
6
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
7
แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
8
แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
9
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
10
แบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
11
แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
12
แบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต